THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn khu vực bên phải))
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA THÍ SINH
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Tên tỉnh/TP
Quận/Huyện
Mã trường
Tên trường
Bạn chỉ có thể tải lên tệp có định dạng PNG, JPG, JPEG và kích thước không quá 10MB
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

Lưu ý - Thí sinh phải nhập cả điểm năm lớp 11 và điểm học kỳ 1 lớp 12.

- Dấu chấm (.) được sử dụng trong phân cách phần nguyên và phần thập phân của điểm. Ví dụ: 7.5

Điểm cả năm lớp 11 *
Điểm học kỳ 1 lớp 12 *

Kiểm tra lại thông tin trước khi Đăng ký xét tuyển.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Copyright ©2024 ITC, Haiphong University. All Rights Reserved